Nachrichten Archiv:

- Radio: hr2 kultur


- Radio: WDR3


- Rom: EMU-Fest 2015


- Glasgow: Radiophrenia


- Prag: Musica Nova 2014


- Rom: EMU-Fest 2013